logo
KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Sarper Petrol markası altında bulunan başta Sarper Petrol A.Ş. (“Sarper Petrol” veya “Şirket”) olmak üzere Sarper Petrolcülük Limited Şirketi, Bostancı Sarper Petrol Anonim Şirketi, Sultanbeyli Sarper Petrol Anonim Şirketi, Sarıgazi Sarper Petrol Anonim Şirketi ve Sancaktepe Sarper Petrol Anonim Şirketi adına; T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerin korunması, ilgili usul ve esaslara uyulması ile Kanun’un onuncu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) dördüncü maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1) İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Sarper Petrol olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken, KVKK’nın dördüncü maddesinde yer alan genel ilkeler çerçevesinde hareket etmekte, bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esasların KVKK ve tabi olduğu tüm mevzuatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktayız. Bununla birlikte Şirket’imiz işlemiş olduğu kişisel verilerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat etmekte, doğruluğunu ve güncelliğini yitirmiş kişisel verilerin güncellenmesini veya imha edilmesini sağlamaktadır. Yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen açıklamalar dahilinde yürütülen söz konusu veri işleme faaliyetleri, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak yürütülmekte, Sarper Petrol nam ve hesabına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren tüm kişi ve kurumlar bu hususta talimatlandırılmaktadır.

Şirket’imiz tarafından aşağıda yer alan durum ve koşullar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir:

Müşterilerimize ait kimlik, iletişim verileri, araç plaka verileri, alışveriş ve ödeme bilgilerini içeren müşteri işlem verileri ile istasyonumuz bünyesinde bulunan güvenlik sistemleri vasıtasıyla kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri; Şirket’imizin ürün/hizmet başvuru, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ile takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, istasyonumuzun fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi ile acil durum süreçlerinin yönetilmesi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) olmak üzere ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yasal bildirimlerin yapılması,

Şirket’imizin ticari faaliyetleri kapsamında hizmetlerinden faydalandığı gerçek kişiler ile taşeron/tedarikçi tüzel kişi firmaları temsilen gerçek kişi çalışan/yetkililere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve özlük verileri; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin operasyon, satış ve satış sonrası takip süreçlerinin yerine getirilmesi, Şirket’imizin satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere iş akdi ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, İnternet sitemizi ziyaret eden ve belirtilen platformlar üzerinden Şirket’imiz ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

2) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Yukarıda sayılan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla başta 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında yasal bildirimlerin yapılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde bulunulan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve Shell Turcas Petrol Anonim Şirketi’ne aktarılabilecektir.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize yaptığınız sözlü ve yazılı bildirimler, istasyonumuz içerisinde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla söz konusu kişisel veriler toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde yer alan şartları sağlayacak şekilde yazılı olarak; istasyonlarımıza veya Şirket’imizin Seba Ofis Boulevard, Mimar Sinan Sokak, No:21, D Blok, Kat:8, Daire:57, 34485, Ayazağa/Sarıyer/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuruda bulunarak, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirket’imizin kep adresi olan sarperpetrol@hs02.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@sarperpetrol.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Şirket’imiz söz konusu talepleri ilgili Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır. Söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ kapsamında belirtilen ücretin alınması hakkı saklıdır.